Member login

Not a Member?

Site logo

  1. Your location: Home
  2. About Us
  3. Who we are
  4. Our work in Wales
  5. Our work in Wales - Welsh

Our work in Wales - Welsh

Arweinydd yng Nghymru

Tristan HumphreysYmunodd Tristan â Coeliac UK ym Mawrth 2015 ac mae’n cynrychioli’r elusen yng Nghymru. Mae ganddo brofiad helaeth yn y sector elusen gan gynnwys gweithio fel Cydlynydd Materion Cyhoeddus ar gyfer Oxfam. Cyn hynny, arweiniodd yr ymgyrch ‘Cenedl Masnach Deg’ fel Rheolwr Ymgyrchoedd ym Masnach Deg Cymru gan gynnwys secondiad yn Uganda dros Lywodraeth Cymru.  

Ac yntau’n Gymro balch, magwyd Tristan yng nghanolbarth Cymru ac erbyn hyn mae’n byw yng Nghaerdydd gyda’i wraig a’i ddau blentyn. Mae ganddo radd BA mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol o Brifysgol Manceinion ac mae’n ddilynwr pêl droed brwd.

Ein swyddfa yng Nghymru

WalesBu gennym swyddfa yng Nghaerdydd ers 2013 ac ni fu ein presenoldeb yng Nghymru fyth yn bwysicach.

Datganolir iechyd, addysg, bwyd a gwasanaethau lleol i gyd i Gynulliad Cymru. Bo hynny’n ymwneud â chyrchu bwyd Rhydd o Glwten ar eich presgripsiwn neu sicrhau fod eich plentyn yn gallu derbyn y bwyd cywir yn yr ysgol, gall y penderfyniadau a wneir yma gael effaith anferth ar fywydau pobl â chlefyd seliag ledled Cymru.

Dyna’r rheswm pam rydym yn gweithio gyda gwleidyddion, gweithwyr proffesiynol gofal iechyd, partneriaid masnachol a’n haelodau er mwyn sicrhau fod buddion y rheiny sydd â chlefyd seliag wrth galon y penderfyniadau a wneir yng Nghymru.

Un o’n dulliau o gyflawni hyn yw trwy gyfrwng Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cymru ar Glefyd Seliag a DH. Mae’r grŵp, sy’n cynnwys Aelodau o’r Cynulliad, gweithwyr proffesiynol gofal iechyd ac aelodau o Coeliac UK, dan gadeiryddiaeth Dr Dai Lloyd AC ac mae’n cyfarfod yn rheolaidd er mwyn ysgogi atebion polisi i broblemau a wynebir gan bobl â chlefyd seliag yng Nghymru.

Rydym hefyd yn gweithio gyda’n pum grŵp cefnogi gwirfoddol lleol ac oddeutu 3,000 o aelodau i ddarparu cefnogaeth a chyngor i’r rheiny sydd â chlefyd seliag yn eu cymunedau lleol yn ogystal â chysylltu â byd busnes yng Nghymru i ehangu argaeledd cynhyrchion rhydd o glwten.

Os hoffech wybod mwy am ein gwaith yng Nghymru, mae pob croeso i chi gysylltu â ni

Print page Add to My Scrapbook
Show Footer Menu